.....ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกของ นางสาว ปนัดดา มั่นคง ค่ะ.....

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555


......สวัสดีคะท่านผู้ชมทุกท่านนี้คือเว็บบล็อกที่สร้างขึึ้้นมาเพื่อประกอบการเรียนในวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ประจำภาคเรียน 2555 ภาคเรียนที่ 1 ซึ้งจัดทำขึ้นโดย น.ส.ปนัดดา มั่นคง เพื่อในการเรียนรู้วิชาเว็บบล็อกเพื่อใช้ในประโยชน์ในการเรียนรู้วิชาเว็บบล็อกถ้าศึกษาวิชานี้แล้วใช้เว็บบล็อกในการเรียนจะหัดให้เราหัดคิดออกแบบในการสร้างเว็บบล็อกมากขึ้นวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนเรียนรู้  การวิเคราะห์  ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ  การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดขอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1.  อธิบายความหมายของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
2.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี  และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3.  ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
4.  บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
5.   บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6.  อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7.   อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8.  ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9.   อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10. เสนอแนวทางในการสร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12.  ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง


รูปแบบการเรียนการสอน
                ป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)

เนื้อหาบท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ